Tel: +48 (12) 276-86-64
Email: biuro@sekonet.pl
Zadowolenie.Skuteczność.Wiedza.

Zadowolenie.

Zawsze dążymy do uzyskania sukcesu w wykonywanych projektach. Zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze.

Read More

Skuteczność.

Nigdy nie rezygnujemy z powodu trudności. Każdy projekt realizujemy do końca. Sukces jest dla nas bardzo ważny.

Read More

Wiedza.

Nieustannie się rozwijamy pogłębiając naszą wiedzę. Stosujemy najnowsze i sprawdzone rozwiązania.

Read More

Anteny

— SekoNet s.c. zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji antenowych w tym również satelitarnych.

w tym również satelitarnych.

…. Prawidłowo zaprojektowana i wy- konana in­sta­la­cje an­te­no­wa mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­na w do­mach i obie­ktach przez wie­le lat. Ty­po­we in­sta­la­cje an­te­no­we to sys­te­my kt­óre, poz­wa­la­ją za­po­mnieć o swo­im is­tnie­niu. Nie­pra­wi­dło­wo za­pro­je­kto­wa­na in­sta­la­cja an­te­no­wa mo­że być przy­czy­ną wie­lu stre­sów. Te­mat jest szcze­gól­nie waż­ny ze wzg­lę­du na co­raz wyż­szą ja­kość emi­to­wa­nych pro­gra­mów. Wzro­st jako­ści prze­kła­da się w bez­po­śre­dni spo­sób na wyż­sze wy­ma­ga­nia wo­bec in­sta­la­cji an­te­no­wej. Waż­nym ele­men­tem in­sta­la­cji an­te­no­wej jest rów­nież ko­nie­czno­ść ob­słu­że­nia wię­kszej ilo­ści od­bior­ni­ków, któ­re po­sia­da­ją co­raz wię­kszą ilo­ść mul­ti­me­dial­nych cech. Nie bez zna­cze­nia po­zo­sta­je fakt iż w pol­skim han­dlu w dal­szym cią­gu znaj­du­­je się du­żo wy­ro­bów bar­dzo złej ja­ko­ści pra­kty­cznie nie na­da­ją­cych się do uży­tku (bar­dzo złej ja­ko­ści kab­le być może pra­wie nie za­wie­ra­ją­ce w so­bie mie­dzi, nie fun­kcjo­nu­ją­ce wzma­cnia­cze wzma­cnia­cze ante­no­we, an­te­ny o bar­dzo kiep­skich pra­kty­cznie nie­pow­ta­rza­lnych pa­ra­me­trach itp.).

Aby zbudować prawidłowo funkcjonującą instalację antenową należy :

– wykonać prawidłowy projekt instalacji,
– w budowanej instalacji zastosować wysokiej jakości podzespoły,
– przewidzieć możliwe kierunki rozwoju systemów antenowych,
– wytyczyć optymalne trasy przewodów wewnątrz domów lub budynków,
– przewidzieć i zamontować niezbędne rodzaje kabli z uwzględnieniem zasilania, kabli antenowych oraz coraz
bardziej popularnych kabli IP,
– dobrać właściwie elementy pasywne (gniazda, złącza itp.) oraz elementy aktywne (wzmacniacze, multipleksery itp.),
– pamiętać o konieczności zasilania niektórych elementów systemu,
– zapewnić prawidłowy wysokiej jakości montaż w/w elementów.

Typowa instalacja antenowa składa się z :

część instalacji zlokalizowana na dachu lub w innym miejscu na zewnątrz budynku:
– maszt antenowy,
– antena satelitarna z konverterem sat,
– jedna lub więcej anten TV,
– jedna lub więcej anten radiowych,
– opcjonalne anteny wifi lub GSM,
– zewnętrzne kable antenowe,
część instalacji wewnątrz budynku do której zbiegają się wszystkie kable (od anten oraz od gniazd
antenowych wewnątrz domu):

– system zasilania urządzeń aktywnych,
– aktywne lub pasywne rozdzielacze i miksery sygnałów antenowych,
– opcjonalne multipleksery oraz modulatory,
– opcjonalne transmitery,
– opcjonalne multiswitche,
– wewnętrzne kable antenowe, sygnałowe i zasilające,
część instalacji wewnątrz budynku w miejscach w których przewidywany jest montaż urządzeń RTV:
– gniazda antenowe,
– opcjonalne tłumiki sygnału,
– system zasilania urządzeń aktywnych,
– opcjonalne transmitery,
– złącza,
– wewnętrzne kable antenowe, sygnałowe i zasilające,
– itp.

Przykładowe elementy części składowe instalacji antenowych:    SekoNet zachęca do wykorzystania naszego potencjału i wiedzy w zakresie budowania instalacji antenowych najnowszej generacji zapewniającej wysoką jakość sygnały RTV.

Godziny pracy

SekoNet s.c. pracuje w godzinach : Poniedziałek – Piątek 9-00 do 17-00 dyżury telefoniczne : 501498056, 502455798

Read More
Komputery

— SekoNet zajmuje się informatyką (komputerami) od ponad 20 lat.         Z informatyką mieliśmy do czynienia jeszcze przed pojawieniem się pierwszych komputerów PC (personal computer – komputer osobisty). Były to czasy […]

Read More
Internet

— Jako firma dostarczamy internet od ponad 10 lat. Firma SekoNet s.c. zajmuje się dostarczaniem internetu. Najczęściej dostarczamy go drogą radiową. Posiadamy możliwość dostarczenia internetu w promieniu do 20 kilometrów […]

Read More
Monitoring

— Systemy monitoringu wideo są ostatnio coraz bardziej popularne. …. Systemy monitoringu wideo stawiają dużo wymagań wobec firm zajmujących się tą problematyką. Aby taki układ działał prawidłowo niezbędne jest poprawne […]

Read More
Linki

Prezentujemy łącza do stron firm współpracujących z naszą firmą. . 01. Amarant Pracownia plastyczno-reklamowa : www.amarant.krakow.pl 02. BiaMar Producent zdrowej żywności : biomar24.pl 03. Comarch Producent oprogramowania … : cdn.com.pl […]

Read More