Tel: +48 (12) 276-86-64
Email: biuro@sekonet.pl
Zadowolenie.Skuteczność.Wiedza.

Zadowolenie.

Zawsze dążymy do uzyskania sukcesu w wykonywanych projektach. Zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze.

Read More

Skuteczność.

Nigdy nie rezygnujemy z powodu trudności. Każdy projekt realizujemy do końca. Sukces jest dla nas bardzo ważny.

Read More

Wiedza.

Nieustannie się rozwijamy pogłębiając naszą wiedzę. Stosujemy najnowsze i sprawdzone rozwiązania.

Read More

Instalacje

— SekoNet s.c. zajmuje się wykonywaniem kompletnych instalacji elektrycznych. Dokonujemy również przeróbek istniejących instalacji.

…. Wykonawstwem instalacji elektrycznych zaj­mu­je­my się nie­ja­ko z przy­mu­su. W ra­mach wy­ko­ny­wa­nych prac in­for­ma­ty­cznych lub zwią­za­nych z in­for­ma­ty­ką za­wsze ist­nia­ła po­trze­ba do­sto­so­wa­nia stru­ktu­ry ele­ktry­cznej do no­we­go śro­do­wi­ska. Po­sia­da­my wie­dzę i umie­ję­tno­ści do wy­ko­ny­wa­nia te­go ty­pu prac. Po­sia­da­my niez­bę­dne ze­zwo­le­nia. Ele­ktry­czno­ścią zaj­mu­je­my się od naj­młod­szych lat dzie­ciń­stwa. Dla­te­go twie­rdzi­my, że sta­no­wimy do­bry wy­bór w za­kre­sie wy­ko­na­stwa prac ele­ktro­ins­ta­la­cyj­nych. Nie po­dej­mu­je­my się wy­ko­nas­twa du­żych in­sta­la­cji (np. ins­ta­la­cja ele­ktry­czna do­mu je­dno­ro­dzin­ne­go) z po­wo­du te­go iż nie jest to na­szym głó­wnym źró­dłem do­cho­du. Lecz dzię­ki wy­ko­ny­wa­nym pra­com za­ró­wno w do­mach je­dno­ro­dzin­nych jak ró­wnież w du­żych fir­mach po­sia­da­my du­że doś­wia­dcze­nie któ­rym się mo­że­my dzie­lić z po­ten­cja­lny­mi kli­en­ta­mi.

SekoNet zachęca do wykorzystania naszego potencjału i wiedzy w zakresie budowania istalacji antenowych anjnowszej generacji zapewniającej wysoką jakość sygnały RTV.

Godziny pracy

SekoNet s.c. pracuje w godzinach : Poniedziałek – Piątek 9-00 do 17-00 dyżury telefoniczne : 501498056, 502455798

Read More
Komputery

— SekoNet zajmuje się informatyką (komputerami) od ponad 20 lat.         Z informatyką mieliśmy do czynienia jeszcze przed pojawieniem się pierwszych komputerów PC (personal computer – komputer osobisty). Były to czasy […]

Read More
Internet

— Jako firma dostarczamy internet od ponad 10 lat. Firma SekoNet s.c. zajmuje się dostarczaniem internetu. Najczęściej dostarczamy go drogą radiową. Posiadamy możliwość dostarczenia internetu w promieniu do 20 kilometrów […]

Read More
Monitoring

— Systemy monitoringu wideo są ostatnio coraz bardziej popularne. …. Systemy monitoringu wideo stawiają dużo wymagań wobec firm zajmujących się tą problematyką. Aby taki układ działał prawidłowo niezbędne jest poprawne […]

Read More
Linki

Prezentujemy łącza do stron firm współpracujących z naszą firmą. . 01. Amarant Pracownia plastyczno-reklamowa : www.amarant.krakow.pl 02. BiaMar Producent zdrowej żywności : biomar24.pl 03. Comarch Producent oprogramowania … : cdn.com.pl […]

Read More